Zhangjiejia Hunan China - 7ContinentsGallery

Zhangjiejia National Park, Hunan Province, China where some Avator was filmed

China